Aug 17

Vattenprover på pumparna

Vattenprover 2017

Brunnarnas numrering och analysresultat
1. Södra pumpen (vid 1:5)
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Sulfat, Turbiditet, Järn, Natrium samt Uran
2. Östra pumpen (vid 1:73)
Otjänlig, för mycket Radon, Radon är en gas som förvinner vid luftning/vispning/omskakning av vattnet
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Järn, Kalcium, Koppar, Hårdhet samt Uran
3. Norra pumpen (vid 1:57)
Otjänlig, för mycket bly som kan vara hälsovådlig
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Turbiditet, Järn Samt Koppar
4. Pump vid fotbollsplan (vid 1:36)
Tjänlig med anmärkning: med avseende av Turbiditet, Järn samt Natrium
5. Västra pumpen (vid 1:97)
Tjänlig med anmärkning; med avseende av Natrium och Uran

Tjänligt
Om provet bedöms som tjänligt innebär det att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.

Otjänligt
Det finns direkt och indirekt grundande riktvärden. Direkt grundade innebär att parametern i sig kan vara skadlig och att det innebär en oacceptabel risk att överskrida riktvärdet. Indirekt grundade innebär att parametern i fråga indikerar en oacceptabel risk för andra oönskade ämnen eller organismer kan förekomma. D.v.s ett otjänligt dricksvatten rekommenderas INTE att användas i hushållet.

Tjänligt med anmärkning
Dessa riktvärden kan vara hälsomässiga, estetiska eller tekniskt grundade. Estetiskt grundade kan ha att göra med vattnets färg eller lukt. Tekniska effekter kan vara bl.a. korrosion och slambildning. Dvs ett vatten som är tjänligt med anmärkning kan ha att göra med hälsomässiga effekter, men det kan också ”enbart” ha att göra med estetik och ledningssystemens kvalitet.

Hur man tolkar analyssvaren finns på Alcontrols hemsida
Länk: http://se.alcontrol.com/sites/default/files/Alcontrol/Documents/PDF/SE/Test_av_ditt_Brunnsvatten_2017.pdf#page=4

Provresultaten:

Provrapport 17279844 klar Märkning pump 1

Provrapport 17279841 klar Märkning Pump 2

Provrapport 17279842 klar Märkning Pump 3

Provrapport 17279843 klar Märkning Pump 4

Provrapport 17279845 klar Märkning pump 5

Aug 02

Loppmarknad

Glöm inte loppmarknaden nu på lördag 5/8 klockan 14.00, som anordnads av festkommittén.

En mycket uppskattad, trevlig och social tillställning, så hem och leta i gömmorna ……..

 

Aug 01

Styrelsemöte 28/7

Vid styrelsemötet den 28 juli diskuterades/ beslöts bland annat följande:

Ekonomin är ytterst ansträngd, och en stående punkt på dagordningen. Den elektrikerfaktura som tidigare styrelse aviserade är på 35 750 kr inklusive moms ( den uppgivna summan 28 000 kr var exklusive moms).

Några medlemmar har hört av sig då de inte fått någon faktura på årsavgiften eller fått dubbla sådana.

Det kommer inte att finnas tillräckligt med pengar i kassan för att betala ut arvodet till tidigare styrelse nu i augusti vilket är brukligt, utan det får göras när det finns pengar.

Skriftligt avtal har slutits med passbåtsföraren där hans utlägg om cirka 20 000 kr kvittas mot elkostnader för passbåtsstugan t o m april-17, därefter ska han betala elen.

Två medlemmar har generöst skänkt/ kommer att skänka virke som kan användas till en del av återstående renoveringsbehov i stugan.

Uppropet om att skänka flytvästar till passbåten gav mycket positivt resultat med 12 västar, så nu finns 14 västar. Loggbok kommer att införas för passbåten.

Föreningens gästbåtplatser, två vid Norra och en vid Södra bryggan, kommer att märkas upp. I avvaktan bokningssystem får den som har båtburna gäster höra av sig till hamnkapten för tillstånd.

I och med återinförande av fem röjlag behöver lika många röjledare utses till höströjningen, öfogden kommer att i första hand höra sig för med tidigare röjledare.

Lamporna på Norra och Södra bryggan behöver bytas ut, och två nya lampor med LED har beslutats köpas in för 3 410 kr ( en tredjedel av normalpris). Eluttaget i norra belysningsstolpen kommer tas bort då det inte är rimligt att passbåtsföraren ska bekosta medlemmarnas elanvändning där (annan lösning diskuteras).

Portot för utskick av årsmöteshandlingar och fakturor är kostsamt, och en elektronisk hantering vore gratis och smidigare. Styrelsen avser att successivt på sikt genomföra utskick per mejl till de som har mejlkonto, detta efter förankring och förberedelser.

Matrikeln har uppdaterats, och kommer att tryckas upp och delas ut i samband med nästa årsmöte.

Nästa styrelsemöte är den 2 september.

 

Jul 29

Sommarröjningen

Tack alla frivilliga som ställde upp på sommar röjet!. Vi var 40 tappra själar som röjde östra ängen och telefonplan allt enligt Skogsstyrelsens rekommendationer, detta arbete kommer att gynna vår ö då vi kommer att få mer insekter och därmed fler fåglar som vill bo i vår direkta närhet.
Totalt pågick röjet i nästan fem timmar i väldigt varmt klimat så vi var flera som såg dubbelt till slut. Tack även de snälla själar som kom ner till ängarna med vatten kaffe och tårta!!!
Korv och bröd var ett välkommet inslag vid halv ett tiden och vi såg att det fanns mycket att diskutera vid den här sammankomsten.

Nu hoppas vi på ett stort deltagande vid nästa träff då höströjet infaller en 30:e september då kommer vi fortsätta arbetet med att värna om den fina natur vi har på Alholmen.

Öfogde Baldefors

Jul 21

Sommarröjning

 

Den 29/7 Sommarröjning, samling på fotbollsplanen kl 10.00

I maj var Skogsstyrelsen på besök och tittade på våra marker, och kom med förslag på olika åtgärder, och det är lite av det vi skall pyssla med den här dagen.

Röjning av olika ängar är tanken, det är jättebra om så många som möjligt kan ta med egna röjsågar, med slyklinga,

Det kommer också behövas fyrhjulingar med vagnar för transport av klippet, och krattor naturligt vis.

Föreningen tillhandahåller bränsle till röjsågar och fyrhjulingar.

Korvgrillning mitt på dagen, tid meddelas senare.

Här är dokument från Skogsstyrelsen:

LBP Skötselplan_R1186-2017_7

Rådgivningskvitto LBP Skogens miljövärden_R1186-2017_6

Jul 19

Årsmötesprotokoll

Här kommer årsmötesprotokollet, originalet är justerat, och kopior finns på anslagstavlorna.

När vi scannat in det justerade protokollet så kommer det att läggas upp här inom kort!

Ha en fortsatt bra sommar…….

Länk:

Alholmen AET Årsmöte 2017

Jul 11

Styrelsmöten

Styrelsemöten

Den nyvalda styrelsen har haft två styrelsemöten, ett konstituerande direkt efter årsmötet och ett ordinarie den 8 juli. Här kommer en resumé av de beslut etc som sannolikt är av störst intresse för medlemmarna.

Det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt, och att få en budget i balans under året har högsta prioritet. Styrelsen har därför som en del i detta infört ett generellt stopp för utbetalning av de extra dagarvoden som tidigare utbetalts med upp till 500 kr per dag. Om det ska göras undantag från stoppet, och då i mycket speciella fall, så ska framställan göras i förväg och beslut om beviljande av arvode fattas av styrelsen.

Vattenprover från brunnarna inklusive radonprov kommer att tas inom kort.

Beträffande vägfrågan på Norrudden så kommer möte för att lösa frågan genomföras med berörda tomtägare.  Två styrelseledamöter, med mandat från styrelsen i dess helhet, kommer att delta i mötet.

Vid den extra frivilliga röjningen den 29 juli kommer ängar att röjas. Den ordinarie höströjningen  kommer att äga rum den 30 september, båda har samling kl. 10.00 på fotbollsplanen och korv serveras vid lunchtid.

Styrelsen har besökt passbåtsstugan för att göra en preliminär bedömning av mer akuta renoveringsbehov.  Hamnkaptenen kommer göra  en underhållsplan. För att hålla kostnaderna nere kommer vi försöka använda så mycket begagnat material som möjligt. Då det idag bara finns två flytvästar i passbåten behövs självklart fler både för vuxna och barn, vi hoppas att kunna få tag på begagnat även här.

Hädanefter kommer representanter från styrelsen att besöka nytillkomna medlemmar för att hälsa välkommen och informera om ön och föreningen.

Styrelsens ambition är att gå ut med så snabb löpande information som möjligt,  och då främst på hemsidan/Facebook. I den resumé som kommer göras efter varje styrelsemöte presenteras datum för nästkommande möte.

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 28 juli.

Jul 08

Flytvästar!

Vi vill verkligen tacka alla som har skänkt flytvästar till passbåten, det har kommit in många flytvästar i olika storlekar!!

Ett stort tack till er.👍

 

Nu hoppas vi på samma engagemang till sommar röjningen den 29/7, mer info kommer här på hemsidan inom kort.

 

Hej alla medlemmar, styrelsen undrar om det finn någon/några som har flytvästar liggandes som inte ändvänds??

Passbåten behöver ha ett par stycken, både vuxna och barn, om ni kan tänka er att skänka dom vore fint!

Hör av er till hamnkapten eller ordförande

 

Tack på förhand

 

Jul 07

Gräsklippning

 


Då gräsklipparen har varit trasig en tid, så kan vi nu meddela att den är åter i bruk!

Och så hoppas vi att den håller en bra stund nu.

Trevlig sommar, och spela brännboll allt ni orkar nu…..

 

Styrelsen

Jul 02

Tack

Vi glömde nog en liten detalj på årsmötet, att tacka den avgående styrelsen.

Så ett stort tack till er!

Tidigare inlägg «