Maj 14

Resumé styrelsemöte 2023-04-22

Valberedningen besökte styrelsen. Årsmöteshandlingar gicks igenom inför utskicket. Ekonomihandlingarna hade granskats av revisorerna. Fullmakt är möjlig att lämna inför årsmötet, enligt stadgarna gäller en fullmakt per medlem. Diskuterades sophämtningen och ev. container i Slut, frågan tas upp på årsmötet. Annat som gicks igenom var att det under vintern hade fällts 16 träd och att nio hade ringbarkats. Styrelsen har pratat med Telia om liggande ledningar. Telias plan är att de åtgärdas i november 2023. Det konstituerande mötet i anslutning till årsmötet blir nästa möte.

/Styrelsen

Maj 12

Kallelse årsmöte 10 juni kl 13.00 på fotbollsplanen

Kallelsen och handlingar har mejlats den 5 maj till alla som vi har e-postadress till. Om du inte har fått kallelsen så kontaktar du styrelsen på alholmen@gmail.com så att vi får rätt mejladress till dig . Ni som inte uppgett e-postadress ska ha fått kallelse och handlingar på posten.

Alla handlingar AET årsmöte 2023 (2) och Protokoll AET årsmöte 2022-05-28 justerat (1) inkl bil

Välkomna på årsmötet!

/styrelsen

 

Apr 16

Resume styrelsemöte

Resumé styrelsemöte 2023-04-01

Mötet ägnades åt att gå igenom och färdigställa årsmöteshandlingarna, bland annat verksamhetsplanen, förslag om avgifter och det uppdrag årsmötet gav styrelsen förra året om att utreda gästmedlemskap där utomstående jurist anlitats. Fyra motioner till årsmötet gicks igenom och bereddes. Inom kort kommer sopkärlen öppnas, första hämtning är 2 maj. Diskuterades grovsophantering och om det skulle vara möjligt få container till Slut de år det inte är grovsophämtning. Valberedningen kommer kontaktas inför årsmötet.  Nästa möte är den 22 april.

/styrelsen

Apr 13

Sopkärlen

Nu har vintern äntligen släppt taget och fler kan åka ut till Alholmen. Det går bra att kasta hushållssoporna nu. Kolla så att säckar finns i och håll mängden sopor nere så gott det går eftersom hämtningen inte är förrän 2 maj.

Vi ser fram emot en fin vår!

/Styrelsen

Mar 26

Resumé styrelsemöte

Resumé styrelsemöte 2023-03-08

Första styrelsemötet för året. Beslutades datum för årsmöte till den 10 juni 2023. Beslutades förvaltningsberättelse. Uppdrag från årsmötet om att utreda gästmedlemskap diskuterades. Styrelsen har anlitat extern juristhjälp. Juristens analys gicks igenom. Hela underlaget skickas ut med årsmöteshandlingarna. Ekonomin gicks igenom. Valberedningen kommer bjudas in till styrelsemöte.

Diskuterades hantering av hushållssopor och samtal med kommunen om att hyra container att placera i Slut, vilket skulle halvera kostnaden. Frågan tas upp med årsmötet för beslut om detta ska genomföras. Motionstiden till årsmötet löper fram till 31 mars.

Träd har fällts på allmänning och medlemmar kan meddela ordförande om man vill ha ved. Det kan behövas röjdag under våren, mycket rasade grenar på sina håll. Nästa möte hålls den 1 april.

Feb 01

Motioner till årsmötet

Det är dags att lämna in motioner till årsmöte. Vi välkomnar motioner senast den 31 mars 2023. Motioner mejlas till styrelsen på alholmen@gmail.com eller överlämnas på annat sätt skriftligt till styrelsen, se kontaktuppgifter till ledamöterna.

/styrelsen

Dec 19

God jul och gott nytt år

Vi önskar er alla en

god jul och ett gott nytt år!

/styrelsen

Dec 04

Isekorna på plats

Några enkla regler för isekorna

Nu är isekorna på plats igen.  Vi hjälps som vanligt åt och det kommer fungera fint.

1. Isekorna ska alltid finnas på var sin sida av sundet. Du kanske tror att det bara är du som ska använda dem just den här dagen, eller helgen, men isekorna har många användare. Det är också en säkerhetsfråga, man måste alltid kunna ta sig över, och då måste det finnas en iseka på plats.

2. Lämna alltid isekan på den plats som gäller. Om du lämnar den på annan plats så hittar inte andra användare den.

3. Vänd isekan upp och ner då du lämnar den. Annars kan det komma snö och regnvatten i den som fryser till is och kan göra den helt oanvändbar.

Trevlig tur!

Jakten 

Under jakten på Alholmen den 9 – 11 november fälldes två rådjur.

Okt 29

Om passbåten

Hej alla Alholmare!

Styrelsen ser gärna att vi hjälps åt och gör vad vi kan för att få igång passbåtsdrift under säsong 2023.

Det finns då två vägar, den ena är om någon föreningsmedlem kör föreningsmedlemmar i föreningens regi. Den andra att vi under vintern startar en ideell förening som har som målsättning att komma igång så fort som möjligt i vår.

Styrelsen har under innevarande år ställt frågan om det finns någon/några medlemmar som vill köra i föreningens regi men inte fått någon respons och antagligen finns inga intressenter nästkommande säsong heller. Då återstår alternativet att några bildar en ideell förening.

Styrelsen ställer därför frågan om det finns några personer som är villiga att undersöka förutsättningarna för att starta en ideell förening för passbåtsdrift.

Representanter från styrelsen hjälper till vid behov.

Ni som är intresserade av att vara med och starta en ideell förening mejla till alholmen@gmail.com senast 31 december.

Om vi får ihop några personer så ser vi till att hålla första mötet under januari.

Hälsningar styrelsen

 

Okt 26

Nytt från styrelsen

Sista dag kasta sopor

Den 6 november är sista dagen att slänga hushållssopor i sopkärlen.

Resumé styrelsemöte 2022-10-09

Diskuterades aktuellt läge för passbåtsfrågan. Ett diskussionsmöte för medlemmar hölls den 2 oktober. Det var 12 personer närvarande, och två från styrelsen som svarade på frågor. Den samlade bedömningen var att det blev tydligare i sak och att det var bra att mötet hölls. Ytterligare ett informationsmöte kan hållas innan årsmötet, om det behövs. För uppdrag från årsmötet om att utreda gästmedlemskap kommer styrelsen undersöka möjlighet ta in juridisk expertkunskap för tolkning av lag om ekonomiska föreningar.

Röjningsdagarna 1 och 8 oktober var mycket bra. Det var fyra områden som röjdes; badplats, stigen på norra sidan, norr om midsommarängen och stigarna. Även grovsophämtningen fungerade bra, alla kunde kasta det som skulle kastas och containrarna var inte överfyllda. Ekonomin gicks igenom, nästan alla medlemsavgifter var betalda. Det blir jakt den 9 – 11 november. Konstaterades att det troligen även finns vildsvin på ön.

Nästa möte blir efter årsskiftet. Motionstiden för motioner till årsmötet 2023 går ut sista mars.

/styrelsen