Miljöinvestering

Skogsstyrelsen beviljade i juni 2019 vår ansökan om miljöinvestering inom ramen för stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet, delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med investeringen är att bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogarMålet med investeringen är att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer samt att skogens sociala värden ska skyddas.

Se karta över områden

Område 1:

  • Gynna lind och ek med flera ädellövträd.
  • Stora hasselbestånd röjs till avgränsade buketter. Unga lindar, askar och ekar gynnas.
  • Merparten gran avverkas och röjs bort.
  • Kraftig utglesning av björk och asp, samt röj bort en del klen hassel.
  • Körskador får inte uppstå, ej lämna ris på stigar.

Område 2:

  • Röj bort buskar och yngre träd från den gamla ängsmarken.
  • Gynna ekar och andra grova lövträd genom utglesning av triviallöv (asp, björk, klibbal) och begränsning av hassel till utvalda buketter.
  • Spara hasselbuketter med breda socklar, spara gammal vildapel.
  • Viss utglesning i brynen för att frihugga ekar och andra grova lövträd. Bevara skiktning med hassel, avgränsade buskage med slån och hagtorn.
  • Körskador får inte uppstå, ej lämna ris på stigar.

Åtgärder

Slutdatum för investeringen är den 30 september 2020. Vi ska ha genomfört investeringen senast vid slutdatum. Område 1 har åtgärdats. Området har röjts i samband med gemensamma röjdagar i september då vi arbetar med skogsområden och håller stigar öppna. Alholmen har delats in i fem röjområden med varsin röjledare. Under 2019 hölls röjdagen den 21 september och under 2020 hölls röjdagen den 26 september.

Område 2 har vi inte hunnit åtgärda före slutdatum 30 september 2020. Vår målsättning är att vi ska arbeta med område 2 under 2021. Detta kommer meddelas Skogsstyrelsen. Läs mer om besluten och begäran om komplettering här:

Skogsstyrelsen beslut bevilja

Begäran om KOMPLETTERING 2019-2587-3 (1)