Jul 11

Styrelsmöten

Styrelsemöten

Den nyvalda styrelsen har haft två styrelsemöten, ett konstituerande direkt efter årsmötet och ett ordinarie den 8 juli. Här kommer en resumé av de beslut etc som sannolikt är av störst intresse för medlemmarna.

Det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt, och att få en budget i balans under året har högsta prioritet. Styrelsen har därför som en del i detta infört ett generellt stopp för utbetalning av de extra dagarvoden som tidigare utbetalts med upp till 500 kr per dag. Om det ska göras undantag från stoppet, och då i mycket speciella fall, så ska framställan göras i förväg och beslut om beviljande av arvode fattas av styrelsen.

Vattenprover från brunnarna inklusive radonprov kommer att tas inom kort.

Beträffande vägfrågan på Norrudden så kommer möte för att lösa frågan genomföras med berörda tomtägare.  Två styrelseledamöter, med mandat från styrelsen i dess helhet, kommer att delta i mötet.

Vid den extra frivilliga röjningen den 29 juli kommer ängar att röjas. Den ordinarie höströjningen  kommer att äga rum den 30 september, båda har samling kl. 10.00 på fotbollsplanen och korv serveras vid lunchtid.

Styrelsen har besökt passbåtsstugan för att göra en preliminär bedömning av mer akuta renoveringsbehov.  Hamnkaptenen kommer göra  en underhållsplan. För att hålla kostnaderna nere kommer vi försöka använda så mycket begagnat material som möjligt. Då det idag bara finns två flytvästar i passbåten behövs självklart fler både för vuxna och barn, vi hoppas att kunna få tag på begagnat även här.

Hädanefter kommer representanter från styrelsen att besöka nytillkomna medlemmar för att hälsa välkommen och informera om ön och föreningen.

Styrelsens ambition är att gå ut med så snabb löpande information som möjligt,  och då främst på hemsidan/Facebook. I den resumé som kommer göras efter varje styrelsemöte presenteras datum för nästkommande möte.

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 28 juli.