Sep 14

Styrelsemöte 2/9

Vid styrelsemötet den 2 september diskuterades/beslöts bl a följande:

Yoshika och Lage Byström beviljades medlemskap för Alholmen1:102, som styckats av från deras tomt Alholmen 1:2.

Angående väg på Norrudden beslöt styrelsen att informera ägarna till de nya tomterna om att styrelsen inte kan ta något ansvar för om det anläggs väg på ledningsgatan som är servitutsområde. Om några anlägger väg där så har de det fulla ansvaret för eventuella ersättningskrav från servitutsinnehavaren. Styrelsen ser därför helst att den gamla befintliga stigen/vägen används. Om någon kräver att den ska göras farbar för traktor så hänskjuts frågan till årsmöte för beslut. Det finns även tomter på öns södra del som inte har transportväg. Om alla tomter ska få körbar väg medför det mycket stora kostnader för föreningen, vilken redan är i en mycket svår ekonomisk situation.

Styrelsen beslöt stänga den norra pumpen där vattnet klassats som otjänligt pga hög blyhalt – använd inte den! Östra pumpens vatten med hög radonhalt innebär att vattnet, om det ska användas, måste hanteras på korrekt sätt.

Stadgarna kommer att ses över och förslag till reviderade stadgar presenteras till nästa årsmöte.

Styrelsen har fått in klagomål om att vägen till norra bryggan körts sönder. Styrelsen framhåller att fyrhjulingar kan användas för transporter på ön, men inte bara persontransport av sig själv. Vi kör med aktsamhet och återställer sådant som ev.förstörts.

Även många klagomål om grävlingar och minkar. Två grävlingsfällor är utplacerade men hittills ingen fångst. Den som har bekymmer med grävlingar kan kontakta jaktledaren Hans Thunholm så kan fällorna flyttas dit. Två minkfällor ska köpas in.

Provkräftfiske (=0 kräftor) visade att kräftfiskeförbudet fortfarande behövs för att skydda de få kräftor som eventuellt finns.

Årets rådjursjakt är den 8-10 november.

Nästa styrelsemöte är den 1 oktober.