Okt 12

Tack!

På grund av föreningens ansträngda ekonomiska situation arbetar styrelsen mycket med att hålla kostnaderna nere, och har tagit beslut om att inga dagsverken längre betalas ut samt att arvodet för klippning av fotbollsplanen och midsommarängen halveras till nästa år.

Medlemmar har bidragit med att donera flytvästar, byggmaterial m m. Styrelsen har frågat föregående styrelse och revisorer om möjlighet att avstå innestående arvode och alla har nu generöst avstått arvodet totalt 12 000 kr.

Vi tackar för all hjälp med att få föreningens ekonomi på fötter igen!

styrelsen

Okt 10

Styrelsemöte 30/9

Vid styrelsemötet den 30 september 2017 diskuterades/beslöts bl a följande:

Efter många påstötningar från styrelsen har äntligen Scanovas personal varit på Alholmen och åtgärdat de hängande teleledningarna, detta med motorsågningshjälp från en medlem – tack!.

Vi ska kunna slänga sopor t o m vecka 41, och styrelsen har nu kommit överens med kommunen om att sista sophämtning sker först vecka 42 för att göra detta möjligt. Söndagen vecka 41/42 är sista dag att slänga sopor.

Telefonkioskens tak behöver bytas då innertaket visar tydligt fuktgenomslag. Material för takbyte doneras generöst av medlem. Taket renoveras i två etapper, i år sätts takpapp och nästa år läggs takplåt.

Lamporna på passbåtsbryggorna har bestämts ska lysa från solnedgång till kl.23.59, och hållas helt släckta vintersäsong 5 januari – 31 mars. Lamporna lyser nu för starkt, och byts till något svagare varmvita lampor.

Med hänvisning till föreningens ekonomiska situation halveras arvodet för gräsklippning av fotbollsplan och Midsommarängen till nästa år.

Röjkartan kommer att uppdateras vad gäller namn på röjledarna.

Konstaterades att det nu finns två hjärtstartare på ön, en hos Krister och Lillemor Pettersson och en i passbåtsstugans lekstuga – mer info om den sist nämnda kommer på hemsidan.

Problemen med hjulen på fotbollsmålen kommer att åtgärdas.

Alholmen har nu tio faunadepåer som skyltats.

Nästa styrelsemöte hålls i början på nästa år, datum fastställs senare.

 

Okt 07

Den 15 oktober sista soplämningsdag

I år kan vi slänga sopor i soptunnorna t o m vecka 41, vilket är en vecka längre på hösten än vanligt. Det innebär att absolut sista dag att slänga sopor är söndagen den 15 oktober!

Okt 03

Höströjningen 30/9

Tack alla som var med och röjde lördagen 30:e september, vi har frihugget ekar och lindar enligt skogsstyrelsens rådgivning.
Vi var ca 65 personer som röjde i 5 timmar och vi fick ett enormt resultat då man nu kan ta sig fram på samtliga stigar utan att använda sig av machete för att ta sig fram. Genom att vi röjt stigarna så kan man gå runt ön istället för som tidigare fram och tillbaka, stigarna är riktigt breda och utmärkta med en röd prick på träden så man klart och tydligt ser var stigarna går.

Klockan 12:30 så hade vi lunch grillning och det fanns gott om korv och saft till alla törstiga och hungriga röjare!
På nordvästra området så försvann en del högar efter stigen som legat ett par år då det inte funnits möjlighet att få bort dessa. Öster om midsommar ängen och bort till östra pumphuset så har mängder av sly tagits ner, på norra sidan kan man nu gå på stigen från passbåtstugan till norrudden, prova gärna att gå dessa stigar från 1:8 söderut och runt till södra bryggan, sedan ner vid midsommarängen bort till 1:61.
Tack alla Röjledare och röjare för den här gången och vi hoppas på ett stort deltagande även på nästa års höströj och extra röjningar.

Styrelsen

 

Okt 02

Stort tack alla som röjde!

Ett stort tack till det dryga sextiotal medlemmar som deltog i höströjningen! Tillsammans uppnådde vi fina resultat under dagen!

Sep 28

Spana efter skyltarna!

På vår fina ö finns nu totalt tio skyltar uppsatta på platser med död ved, s k faunadepåer, utefter stigarna. När du kommer på höströjningen på lördag 30 september kanske du ser någon av dem – för vi ses väl på röjningen?

På skyltarna står det:

Detta är en faunadepå

Gräsgrön guldbagge(Certonia aurate)

 trivs här och är en

av arterna i underfamiljen guldbaggar.

I Sverige och hela Europa riskerar idag många insektsarter att försvinna. De bor i gamla murkna ihåliga träd och omkullfallna stammar vilka ofta avverkas och städas bort. En del arter har lyckats hålla sig kvar i gamla träd som inte huggits ner.

En faunadepå kan bestå av både grövre och klenare stockar samt grenar och kvistar. Olika fuktighet och vedkvalitet ger förutsättningar för ett större antal arter i stocken. Stockar från flera olika trädslag ger också en större bredd på arter som vi eftersträvar. Träden som depåerna byggs med har vuxit i närheten eller hämtats från ett angränsande område.

Med rätt placerade faunadepåer kan vi på ett enkelt och billigt sätt hjälpa många arter som lever av död ved, under bark och i svampar som växer på trädet. Arter bland guldbaggar, blomflugor, guldsteklar, andra skalbaggar och myror har sin huvudsakliga livsmiljö i dött trä. På köpet hjälper vi även våra insektsätande fåglar och däggdjur.

 

Vill Du veta mera kontakta Anders Karlsson, Alholmen tel: 070 4362852

Sep 23

Höströjning lördag 30 september!

Årets ordinarie röjningsdag är lördagen den 30 september, och vi hoppas att så många som möjligt kan och vill delta. Du som har motorsåg eller röjsåg med slyklinga och kan tänka dig att använda den i röjningen – ta med den. Det behövs också så klart handredskap som busksaxar och handsågar. Continue reading

Sep 21

”Miniröjning” 16/9

Lördagen den 16/9 genomfördes en ” Miniröjning” som kan sägas vara en fortsättning på sommarens extraröjning på Telefonängen. Nu deltog tolv personer som på andra sidan stigen vid Telefonängen flitigt slog gräs och sly, räfsade ihop och körde bort. Lördagen den 30/9 är det vår ordinarie höströjning, du kommer väl? Mer info kommer.

Sep 14

Styrelsemöte 2/9

Vid styrelsemötet den 2 september diskuterades/beslöts bl a följande:

Yoshika och Lage Byström beviljades medlemskap för Alholmen1:102, som styckats av från deras tomt Alholmen 1:2.

Angående väg på Norrudden beslöt styrelsen att informera ägarna till de nya tomterna om att styrelsen inte kan ta något ansvar för om det anläggs väg på ledningsgatan som är servitutsområde. Om några anlägger väg där så har de det fulla ansvaret för eventuella ersättningskrav från servitutsinnehavaren. Styrelsen ser därför helst att den gamla befintliga stigen/vägen används. Om någon kräver att den ska göras farbar för traktor så hänskjuts frågan till årsmöte för beslut. Det finns även tomter på öns södra del som inte har transportväg. Om alla tomter ska få körbar väg medför det mycket stora kostnader för föreningen, vilken redan är i en mycket svår ekonomisk situation.

Styrelsen beslöt stänga den norra pumpen där vattnet klassats som otjänligt pga hög blyhalt – använd inte den! Östra pumpens vatten med hög radonhalt innebär att vattnet, om det ska användas, måste hanteras på korrekt sätt.

Stadgarna kommer att ses över och förslag till reviderade stadgar presenteras till nästa årsmöte.

Styrelsen har fått in klagomål om att vägen till norra bryggan körts sönder. Styrelsen framhåller att fyrhjulingar kan användas för transporter på ön, men inte bara persontransport av sig själv. Vi kör med aktsamhet och återställer sådant som ev.förstörts.

Även många klagomål om grävlingar och minkar. Två grävlingsfällor är utplacerade men hittills ingen fångst. Den som har bekymmer med grävlingar kan kontakta jaktledaren Hans Thunholm så kan fällorna flyttas dit. Två minkfällor ska köpas in.

Provkräftfiske (=0 kräftor) visade att kräftfiskeförbudet fortfarande behövs för att skydda de få kräftor som eventuellt finns.

Årets rådjursjakt är den 8-10 november.

Nästa styrelsemöte är den 1 oktober.

Sep 11

Mini röjning 16/9

Nu på lördag har vi tänkt att ha en liten mini röjning, ca 2-3 timmar bara, om du är intresserad att delta, kom till fotbollsplanen vid kl. 10 , frågor?? kontakta ordförande Anders K.

 

Annars är ordinarie höströjning den 30/9!