Sep 18

Förrättningskvitto Transportstyrelsen och information om passbåtsfrågan

Bakgrund: Alholmens Ekonomiska Tomtägarförening har under många år transporterat betalande passagerare med passbåt Alholmen – Slut och ibland transporter från/till andra platser. Detta trots att det medför brott mot Sjölagen och Fartygssäkerhetsförordningen samt att vi inte följt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) för att säkra att båten är sjövärdig. Att transportera betalande passagerare är kommersiell verksamhet, vilket innebär långtgående krav från myndigheter så som Transportstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan mm. Dessa krav har inte uppfyllts och har inneburit en stor ekonomisk risk för Alholmens Ekonomiska Tomtägarförening.

På hösten 2021 vid upptagning av passbåten stoppades därför passbåtsdriften av styrelsen.

På ordinarie årsmötet 2022 presenterade styrelsen 4 förslag på hur föreningen skulle kunna hantera passbåtsfrågan framåt, beslutet blev alternativ D dvs. passbåtsdrift utanför Alholmens Ekonomiska Tomtägarförening i en ideell förening. Konsekvensen av beslutet blev att stadgarna måste ändras då stadgarna säger att Alholmens Ekonomiska Tomtägarförening ska bedriva passbåtstrafik mellan Alholmen – Slut. Första beslutet att ändra stadgarna enligt ovan togs på ordinarie årsmötet 2022.

En arbetsgrupp bildades direkt efter ordinarie årsmötet för att undersöka intresset och möjligheterna att skapa en ideell förening med enda syftet att bevara passbåtstrafiken dit intressenter kunde anmäla sig.  Det fördes ingen närmare dialog (med de 38 intressenter) om tankegångar och idéer rörande den nya eventuella föreningen.

Arbetsgruppen lade ut en information på Facebookgruppen Vackra Alholmen samt skickade samma till styrelsen för att läggas upp på hemsidan. Tyvärr innehåller den informationen faktafel vilket styrelsen inte kan lägga ut på hemsidan och som styrelsen bett arbetsgruppen att korrigera på Facebook, vilket de motsatte sig trots information från styrelsen ang. felaktigheter.

Arbetsgruppen lyckades inte hitta en möjlighet att skapa en ideell förening, skickade tillbaka frågan till styrelsen samt upplöstes enligt mejl den 7 augusti 2022 från arbetsgruppen.

Styrelsens uppfattning är att vi så snabbt som möjligt bör skapa förutsättningar för en ny ideell förening för att bevara passbåtstrafiken, tiden som går är en negativ faktor för intresset för passbåten. Styrelsen kallade till extra föreningsmöte för att ta det andra beslutet om stadgeändring enligt ovan. Styrelsen tolkade att det var möjligt enligt stadgarna, att ta stadgeändring även på extra föreningsmöte då det inte i stadgarna står att det ska ske på ordinarie årsmöte. Två medlemmar kontaktade styrelsen och framförde starka invändningar mot detta, och att det finns risk att någon som är missnöjd med hanteringen klagar till domstol/skiljenämnd. Styrelsen bedömde att det var säkrare att hantera stadgefrågan på ett ordinarie årsmöte. Därav beslutet från styrelsen att sent ställa in det extra föreningsmötet.

Styrelsen har den 31/8 träffat Transportstyrelsen i Slut för att titta på vår passbåt och diskutera hur vi kan hitta en lösning på passbåtsfrågan, fd arbetsgruppen bjöds in att delta i mötet men ingen av dessa kunde. Vi kunde konstatera att allt som styrelsen informerat medlemmarna om är korrekt. Det är till och med så att vi tolkat lagar och regler för snällt, de är strängare än vad vi förstått. Vi fick återigen beröm för att vi stoppat trafiken. Transportstyrelsens representanter bekräftar att en så liten verksamhet som Alholmens passbåtstrafik bör bedrivas ideellt inte kommersiellt och då är en ideell förening den enklaste och billigaste lösningen eftersom de stränga reglerna då inte gäller.

Citat från Krister Viskas från Transportstyrelsen ”det är mest troligt billigare att köpa en begagnad rätt utrustad och registrerad båt än att utrusta och registrera er båt”.  Se Förrättningskvitto 2022.08.31

Styrelsen har från en representant från fd arbetsgruppen fått önskemål om ett diskussionsmöte. Det är inte ett möte i föreningens regi, utan ett möte mellan oss medlemmar där två representanter från styrelsen deltar.

Om intresse finns för ett diskussionsmöte enligt ovan kom då till fotbollsplanen söndagen den 2/10 kl. 10.00.

En ideell förening omfattas ej av lagen om ekonomiska föreningar vilket gör bland annat  medlemsadministrationen så mycket enklare samt har stor frihet att utforma sin verksamhet i motsats till en ekonomisk förening som Alholmens Ekonomiska Tomtägarförening som lyder under lagen om ekonomiska föreningar.

/Styrelsen