Category: Miljöinvestering

Nov 10

Miljöinvestering för Alholmens skog- och åkermarker

Skogsstyrelsen beviljade i juni 2019 vår ansökan om miljöinvestering inom ramen för stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet, delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet med investeringen är att bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar. Målet med investeringen är att växt- och djurarter som naturligt hör hemma …

Fortsätt läsa »