Jul 13

Sammanfattning av årsmötet

Protokollet  från årsmötet är klart, och kommer läggas ut på hemsidan och sättas upp på anslagstavlorna. Här kommer en sammanfattning:

Förvaltningsberättelse,  inklusive resultaträkning, samt balansräkning godkändes. Av överskottet 39 tkr fonderas 10 tkr. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Arvodena beslöts vara i samma nivå som år 2017.

Verksamhetsplan och årsavgift,  1 050 kr varav 150 kr reduceras för  höströjare, fastställdes.

Till ordförande omvaldes Anders Karlsson, till kassör Tomas Reinsson och till öfogde Jan Baldefors. Som suppleanter omvaldes Björn Danell och Anton Lind, och nyvaldes Anna Jonasson. (hamnkapten och sekreterare valdes 2017 för två år). Till revisor omvaldes Johan Hilding och nyvaldes Christer Ernemar, och till revisorssuppleant nyvaldes Göran Alvemalm. Valberedningen bestående av Åke Magnusson, Lage Byström och Charlotta Hamrin Brohult omvaldes.

Styrelsen återtog stadgeförslaget vilket utformats utifrån de verkliga förhållandena i föreningen. Vissa delar var dock inte i  enlighet med Lagen om ekonomiska föreningar. Förslaget liknar mer stadgar för samfällighetsföreningar, och styrelsen har nu börjat titta på om denna form vore mer passande. Fakta och för- och nackdelar tas fram. På nästa årsmöte planeras  en gemensam diskussion om hur man ska tänka beträffande ekonomisk förening – samfällighetsförening inför framtiden.

En motion om  att upprätta riktlinjer för festkommittén så att medlemmarna får insyn i arbete och ekonomi avslogs med motiveringen att festkommittén enligt tidigare årsmötesbeslut har en självständig ställning.

Festkommitten redovisade lyckat midsommarfirande med många deltagare och vinst på 1 775 kr.

Styrelsen informerade enligt GDPR om vilka uppgifter som finns registrerade, och för frågor och synpunkter hänvisas till styrelsen.

Fr o m nästa år kommer ”Årets Alholmare” att utses, nomineringar med motivering lämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen