Okt 14

Resumé styrelsemöte 2021-10-02

Uppdrags- och åtgärdslistan gick igenom. Kontakter har hafts med kommunen angående sophanteringen. Vi tillsammans med Gräsholmen undersöker om det är möjligt med container i Slut, vilket avsevärt skulle sänka kostnaderna och ge hyresintäkter till Slutföreningen.

Ekonomin gicks igenom. I stort sett alla medlemsavgifter var inbetalda. Dansbanebygget kommer att redovisas separat på nästa årsmöte. Inga stora utgifter i övrigt är planerade.

Genomgång av protokoll från röjledarmöte och sammanfattning av höströjning 24 september samt planering av extra röjning 9 oktober. Det var 54 fastigheter som deltog i höströjningen. Det bedömdes att avgiftshöjningen och återbetalningen på 500 kr inte hade haft så stor inverkan, det brukar vara ca 50 fastigheter som deltar.

Ny organisation för röjning diskuterades. En arbetsgrupp hade tagit fram förslag som beslutades av styrelsen. Framöver kommer vi jobba i projekt med projektledare och målbild. Projekten kan vara engångs, flergångs eller fortlöpande arbeten. Projekten bestäms av styrelsen och presenteras i verksamhetsplanen på årsmötet. Exempel på projekt kan vara att bygga grillplatser, fixa på södra/norra bryggan, göra naturgynsamma insatser, röjning av sly resp. fällning/ringbarkning av träd, grusa stigar etc. Nuvarande röjledare välkomnas som projektledare i stället.

Styrelsen tar emot representant från Hushållningssällskapet den 7 oktober för att lära sig mer om skötsel av naturen på ön, och planering av kurs som vi hoppas på till våren 2022 riktad till alla medlemmar.

Passbåtsverksamheten och de krav som gäller för verksamheten diskuterades. Om vi inte följer kraven kan det få rättsliga påföljder så som dryga böter ev fängelse. Beslutades att lägga förslag till årsmötet om att ta bort bestämmelse om passbåt i stadgarna och att upphöra med passbåtsverksamheten i föreningens regi. Passbåten bör drivas i privat regi.

Två nya fastighetsägare besöks och hälsas välkomna. Festkommittén tillfrågas om den kan vara kvar i samma regi till nästa års midsommarfirande. Ny brandplan för Alholmen tas fram, bl a kommer brandsläckare att förvaras i nya bodarna vid dansbanan.

Styrelsen