Jul 04

Referat från årsmöte 2019

Protokollet  från årsmötet är godkänt av mötesordförande och justeringsmännen, och kommer att publiceras när det är undertecknat vilket av praktiska skäl tar lite tid till.

Vid årsmötet var 51 tomter representerade.

Förvaltningsberättelse och resultaträkning godkändes. Balansräkning fastställdes, och styrelsen fick i samband med detta i uppdrag att ”rensa konton” före årsskiftet så att balansen blir helt tydlig. Styrelsen fick enligt revisorernas förslag ansvarsfrihet.

Verksamhetsplan fastställdes enligt styrelsens förslag, liksom avgifterna för 2019.

Omvaldes Anders Karlsson som ordförande (1 år), Hans Thunholm som hamnkapten och Ingrid Widebäck som sekreterare (båda 2 år).  Hans Melander nyvaldes som kassör (fyllnadsval 1 år).  Omvaldes Björn Danell, Anton Lind och Anna Jonasson som suppleanter (1år). Omvaldes Johan Hilding och Christer Ernemar som revisorer, och Madjid Behdjou som revisorssuppleant (alla 1 år). Till valberedning omvaldes Lage Byström (sammankallande) och Charlotta Hamrin Brohult, och nyvaldes Björn Grunner (alla 1 år).

Förslag till reviderade stadgar godkändes med några ändringar. Vad gäller §12 ska de myndighetstillstånd som eventuellt krävs vara klara före styrelsens slutliga lov till bryggbygge,  och ansvaret för bryggan övergår vid ägarbyte av tomten till den nya tomtägaren. I §13 definieras gångstig (gäller skötselansvar) som de som är utsatta på av styrelsen godkänd karta. Beslut om stadgarna krävs också på nästa årsmöte för att de ska börja gälla.

Att bedriva Alholmens allmänningar som nuvarande ekonomiska förening eller att bilda samfällighetsförening diskuterades enligt utsänt underlag, som beslöts läggas till handlingarna.

Till årets Alholmare 2019 utsågs Ulla Eriksson-Ek för berömvärda insatser för alholmsbornas trevnad, inte minst i samband med midsommarfirande/dans.

Peter Melander, som av Länsstyrelsen utsetts som fisketillsynsperson för Alholmen, presenterade sig och sitt uppdrag samt delade ut informationsmaterial.

Motion om problemen med Norra  dricksvattenbrunnen diskuterades, och avslogs enligt styrelsens förslag. Motion om brandskydd beslöts besvarad och lades till handlingarna.

Festkommitten redovisade cirka 250 deltagare vid midsommarfirandet.

Som övriga frågor framhölls vikten av att vi hjälper varandra vid en besvärlig situation, och försiktighet  vid båttankning för att undvika bensinspill i sjön.

Styrelsen