Jul 04

Extra föreningsmöte 27 augusti kl. 10.00

Årsmötet 2022-05-28 beslutade att det ska tas bort ur stadgarna att föreningen ska bedriva passbåtstrafik (se punkt 12 i årsmötesprotokoll 2022-05-28). Stadgeändringar behöver dock beslutas på två årsmöten.

Enligt stadgarna kan föreningens stadgar ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande årsmöten och minst hälften av de röstande på första stämman gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på den andra stämman.

Därför kommer kallelse och handlingar till extra föreningsmöte att mejlas eller postas till medlemmarna inom de kommande veckorna, via Kista tryckeri.

/styrelsen